Wat doen wij

Wat doen wij

Tijdens elk bezoek aan het consultatiebureau praten en kijken wij samen met ouders naar de groei, ontwikkeling en lichamelijke gezondheid van uw kind. Dit doen wij door uw kind te wegen en meten, ontwikkelingsspelletjes te doen en vragen aan u te stellen, de jeugdarts voert een gericht lichamelijk onderzoek uit en uw kind wordt gevaccineerd.  U kunt ook bij ons terecht met vragen over verzorging, (borst)voeding, gedrag en opvoeding van uw kind.
Bekijk hier het overzicht van ons standaard aanbod jeugdgezondheidzorg. Aan de hand van dit aanbod nodigen wij u uit om langs te komen op het consultatiebureau.

Groei
Tijdens elk consult op het consultatiebureau wordt uw kind gewogen en gemeten. Bij kinderen jonger dan 1 jaar wordt ook de hoofdomtrek gemeten. Door het vastleggen van deze gegevens in het digitale dossier wordt een goede indruk van de groei van uw kind gekregen. Groei geeft belangrijke informatie over hoe het met uw kind gaat.
Wij zetten ons ook in tegen overgewicht en hebben het convenant ‘Overgewicht’ getekend. Dit houdt in dat wij ons uiterste best doen om een gezonde leefstijl voor u en uw kind aantrekkelijk en gemakkelijk te maken.

Ontwikkeling
De jeugdarts of JGZ-verpleegkundige kijkt samen met u naar de ontwikkeling van uw kind tijdens elk consult op het consultatiebureau. Dit doen zij door vragen over de ontwikkeling aan u te stellen en door middel van ontwikkelings-spelletjes. Ontwikkeling is een proces dat zich over jaren uitstrekt en in tempo varieert bij kinderen. Om op tijd te signaleren dat de ontwikkeling bij een kind niet goed of anders verloopt is het belangrijk om de ontwikkeling tijdens elk consult te registreren in het digitale dossier.

Vaccineren
Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt alle kinderen in Nederland tegen twaalf ernstige infectieziekten. Deze infectieziekten waren vroeger belangrijke oorzaken van kinderensterfte. Dankzij vaccinatie komen deze infectieziekten in Nederland niet of nauwelijks meer voor. Kinderen worden op het consultatiebureau op de volgende leeftijden ingeënt: 8 weken, 3 en 4 maanden, 11 en 14 maanden, 3 jaar 9 maanden. Daarna vindt nog een vaccinatie plaats in het jaar dat het kind 9 jaar oud wordt. Meisjes krijgen nog een extra prik in het jaar dat ze 13 jaar worden. Ouders hoeven niets te betalen voor vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma.

Veilig slapen/voorkomen wiegendood
Er is een aantal factoren waarvan bekend is dat zij een verhoogd risico op wiegendood met zich meebrengen. De JGZ-verpleegkundige heeft de taak de ouder te wijzen op deze risicofactoren en samen met de ouder te bekijken hoe de risico’s verkleind kunnen worden. Dit gebeurt tijdens het zogenaamde intake gesprek wanneer de baby zo’n 14 dagen oud is. Zie ook  www.wiegedood.nl en www.veiligslapen.info 

Voorkomen voorkeurshouding
Soms ligt de baby voortdurend met het hoofd een kant op gedraaid en kan er een voorkeurshouding ontstaan. Om dit te voorkomen is het belangrijk om zo vroeg mogelijk het hoofdje van de baby, wanneer het op de rug te slapen ligt, afwisselend naar links en naar rechts te leggen en als de baby wakker is haar regelmatig op de buik neer te leggen. Ook de wijze van oppakken, dragen, verzorgen en voeden is van belang. De JGZ-verpleegkundige en jeugdarts geven hier adviezen over om zo een voorkeurshouding te voorkomen.

Begeleiding borstvoeding en andere voeding
Moedermelk is de optimale voeding voor een baby. Het geven van borstvoeding heeft veel voordelen voor zowel kind als moeder. Wij vinden het dan ook belangrijk dat ouders goede informatie en ondersteuning krijgen bij het geven van borstvoeding. Onze JGZ-verpleegkundigen en jeugdartsen hebben veel kennis op het gebied van borstvoeding en kunnen u adviseren en (thuis) begeleiden. Ook voor andere voedingsvoorlichting en begeleiding kunt u bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor het starten van vaste voeding, het gebruik van vitamines en begeleiding bij overgewicht of voedselallergie.

Voorkomen ongevallen in en om het huis
Kinderen spelen en willen ontdekken. Daarbij lopen ze risico op een ongeval, ook in huis. Door hun groei en ontwikkeling kunnen ze soms ineens ergens bij of naar toe waar u als ouder dan nog niet bedacht op bent. De meest voorkomende oorzaken van een ongeval thuis zijn: vallen van een hoogte, zoals van een zitmeubel of bed, val van de vaste trap of een beknelling tussen de deur. Wij besteden hier aandacht aan met behulp van veiligheidskaarten. Deze geïllustreerde kaarten geven u informatie over de ontwikkeling van uw kind met speciale aandacht voor kinderveiligheid. Meer informatie over kinderen en veiligheid.

Voorkomen passief roken
Meeroken is ongezond voor alle kinderen en komt ook voor bij kinderen van niet-rokende ouders. Het bespreken van het onderwerp meeroken is dus bij ieder kind van belang. Kinderen die blootgesteld worden aan omgevingsrook ademen dezelfde giftige en kankerverwekkende stoffen in als rokers. Kinderen zijn hiervoor bijzonder kwetsbaar. De JGZ-verpleegkundige bespreekt tijdens de intake het rookgedrag van u en anderen in de omgeving van uw kind. Zo nodig komt ze hier tijdens de consulten op het consultatiebureau op terug.

Mondgezondheid
Een pasgeboren zuigeling kan een grotere zuigbehoefte hebben dan waaraan met het zuigen aan de borst of fles wordt voldaan. Dan kan het gebruik van een fopspeen behulpzaam zijn. Sommige kinderen gaan duimen. Aan beide onderwerpen wordt door de JGZ-verpleegkundige aandacht besteed. Als een kind tanden heeft is het belangrijk deze goed te verzorgen. Om tanderosie en gaatjes te voorkomen geeft de JGZ-verpleegkundige adviezen over het aantal eet -en drinkmomenten, poetsen en het bezoek aan de tandarts.

Stimuleren van praten en meertalig opvoeden
Alle kinderen leren praten, sommige kinderen leren één taal, andere kinderen leren twee of meer talen. In sommige gezinnen spreken vader en moeder elk een andere taal. Beide talen zijn belangrijk. Praten gaat niet vanzelf, zoals bijvoorbeeld tanden krijgen. Praten moet worden geleerd. Ouders kunnen helpen om hun kind goed te leren praten. De JGZ-verpleegkundige kan met u kijken hoe u het praten van uw kind kunt stimuleren, ook bij meertalig opvoeden.

Vroegtijdig opsporen problemen in de taalontwikkeling
Naar schatting heeft 5% van alle peuters en kleuters in Nederland problemen met de taalontwikkeling. Het tijdig signaleren van problemen bij het leren praten is van groot belang. Achterstand in de taalontwikkeling kan leiden tot problemen met leren en in het gedrag. Vroegtijdig opsporen en begeleiden van deze achterstand kan problemen voorkomen. Daarin besteden we hier bij elk consult aandacht aan. En bij het 2-jarig consult neemt de jeugdarts bij alle kinderen een taaltest af.

Ogentest: Vroegtijdig opsporen oogafwijkingen
Om scheelzien vroegtijdig op te sporen (en om een lui oog te voorkomen) voert de jeugdarts het VOV onderzoek uit tijdens de standaard consulten op de leeftijd van 4 weken, 9 en 11 maanden. Bij dit onderzoek gaat de jeugdarts de pupilreacties op licht na, controleert de volgbewegingen van elk oog apart en van beide ogen samen en doet de afdektest. De afdektest kan een latent scheelzien aantonen. Op ons YouTube-kanaal kunt u hier kort een film over bekijken.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar wordt de ogentest gedaan. Op ons YouTube-kanaal is hier een film over te zien. Tip: bekijk deze film samen met je kind voor het consult. Zo weet je kind alvast wat hem/haar te wachten staat.

Vroegtijdig opsporen aangeboren hartafwijkingen
De jeugdgezondheidszorg tracht door middel van screening aangeboren hartafwijkingen vroegtijdig op te sporen. De jeugdarts zal daarom bij elk standaard consult op het consultatiebureau naar het hart van het kind luisteren. Zowel de JGZ-verpleegkundige als de jeugdarts zijn daarnaast alert op uitingen of klachten die te maken kunnen hebben met een aangeboren hartafwijking.

Vroegtijdig opsporen dysplastische heupontwikkeling
Vóórkomen van heupafwijkingen in de familie en stuitligging in de zwangerschap zijn risicofactoren voor een dysplastische heupontwikkeling. Hoe eerder ontdekt, hoe eenvoudiger en korter de behandeling. De jeugdarts voert tot uw kind kan lopen tijdens elk consult het heuponderzoek uit.  

Opvoedingsondersteuning met Positief Opvoeden, Triple P
Het is bekend dat hoe eerder vragen en zorgen in de opvoeding worden opgelost, ernstiger problemen voorkomen kunnen worden. Met vragen over ouderschap en opvoeding kunt u bij de JGZ-verpleegkundige of orthopedagoog terecht. Tijdens elk consult stelt de jeugdarts of JGZ-verpleegkundige u ook vragen over onder andere hoe u het ouderschap beleeft. De ene keer is het leuk, een andere keer wat lastig en soms kan het een zware taak zijn. Gebeurtenissen in het leven kunnen hun weerslag hebben op ouders en/of kind en op het ouderschap. Met uw vraag als uitgangspunt kunnen we meedenken naar een oplossing. Alle JGZ-verpleegkundigen zijn geschoold in opvoedingsondersteuning volgens de Triple P methodiek. Gesprekken kunnen op het consultatiebureau of bij u thuis worden gevoerd.

Opvoedspreekuur
orthopedagoogHet opgroeien en opvoeden van kinderen roept zo nu en dan wel eens een vraag op, dat is heel gewoon. Oplossingen komen dan vaak vanzelf door erover te praten. Het opvoedspreekuur is hiervoor een mogelijkheid. Op dit spreekuur kunt u een vraag stellen over kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar aan een pedagoog, die ook geschoold is in Positief Opvoeden. De vraag kan ook gaan over wat u kunt doen bij opvoedingssituaties die spanningen opleveren zoals een verhuizing, overlijden, echtscheiding of ruzie in het gezin. Woon je in Uitgeest of Heemskerk? Klik dan hier. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 088 – 995 95 95.

Opvoedingsondersteuning door middel van Beeldcoaching
Jonge kinderen communiceren op een andere manier dan volwassenen en zijn daardoor niet altijd even makkelijk te begrijpen. Zij kunnen nog niet zo goed praten en maken meer duidelijk met hun ogen, lichaam en gedrag. Als volwassenen hen niet goed begrijpen, kan dit tot misverstanden leiden. Beeldcoaching helpt u uw kind te begrijpen. De speciaal hiervoor opgeleide JGZ-verpleegkundige maakt een video-opname van ongeveer 10 minuten. Tijdens een volgende afspraak bekijkt en bespreekt zij deze beelden met u. Door samen met de JGZ-verpleegkundige naar de beelden te kijken, ontdekt u uw sterke kanten in het contact met uw kind. Al kijkend ontdekt u wat u als ouder kunt doen om deze sterke kanten meer en vaker toe te passen.

Stevig ouderschap
Stevig Ouderschap is bedoeld voor gezinnen met een pasgeboren kind die om wat voor reden dan ook wat extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kind(eren). Tijdens het consult op het consultatiebureau is niet altijd voldoende tijd beschikbaar voor lange gesprekken. Vanuit Stevig Ouderschap wordt die extra steun bij ouders thuis aangeboden door speciaal hiervoor opgeleide JGZ-verpleegkundigen. Deelname aan het programma is gratis. Aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor deze begeleiding.

Groepsvoorlichting
Tijdens een groepsvoorlichting kunt u, naast het krijgen van informatie, ervaringen en tips uitwisselen met andere ouders. Dit kan nieuwe inzichten opleveren of de ervaring geven dat u niet de enige bent met vragen of zorgen over uw kind. Getrainde JGZ-verpleegkundigen verzorgen lezingen en workshops Positief Opvoeden over verschillende thema’s zoals ‘de kracht van positief opvoeden’, ‘veerkracht bij kinderen bevorderen’ of ‘leren luisteren’. U gaat na de workshop naar huis met uw eigen opvoedaanpak. De groepsvoorlichting kan onder andere plaatsvinden op het Centrum voor Jeugd en Gezin, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of buurthuis.

Observatie orthopedagoog
doktertje spelenAls er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling, gedrag en/of opvoeding, kan een orthopedagoog (mee)kijken met de ouders en/of pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of andere beroepskrachten. Als met elkaar het beeld duidelijk is, wordt er een antwoord of oplossing gevonden.